در فانوس دریایی پذیرش ۲۴، می توانیم به دنبال چراغ هایی بگردیم که کاربران برای یافتن خطرات برایمان روشن کرده اند