در فانوس دریایی پذیرش 24، می توانیم به دنبال چراغ هایی بگردیم که کاربران برای یافتن خطرات برایمان روشن کرده اند

AJAX Form Example