کمک به سایر کاربران برای استفاده بهتر از پذیرش ۲۴

از طریق گفتگوی تلفنی

درخواست کمک دارم

با استفاده از این سرویس شما می توانید از یکی از کاربران پذیرش ۲۴ (بیمار یا پزشک) درخواست کنید تا برای استفاده از این سامانه به شما کمک کند. دقت کنید که این گفتگو برای پرسیدن سوالات پزشکی نیست.

برای پیوستن به این سیستم تنها کافیست که فرم زیر را تکمیل کنید. در صورت وجود کمک کننده ای با شرایط مورد درخواست شما بین شما و کاربر مورد نظر تماس امن (بدون در اختیار قرار دادن شماره شما) برقرار خواهد شد.

با استفاده از این سرویس شما می توانید به یکی از کاربران پذیرش ۲۴ (بیمار یا پزشک) کمک کنید مشکلات خود را در استفاده از پذیرش ۲۴ حل کند یا در مورد سوالاتش در استفاده از سیستم با او همفکری کنید.

برای پیوستن به این سیستم تنها کافیست که فرم زیر را تکمیل کنید. در صورت وجود درخواست کمکی منطبق با شرایطی که شما در فرم تعیین می کنید، بین شما و کاربر مورد نظر تماس امن (بدون در اختیار قرار دادن شماره شما) برقرار خواهد شد.