برطرف شدن مشکل استرداد

مشکل استرداد وجه نوبت بیماران (آنلاین و حضوری) که از تاریخ 6 آبان رخ داده بود برطرف شده است. کلیه مبالغ تا پایان روز پنجشنبه 11 آبان ماه به همان حساب پرداختی استرداد خواهد شد. بابت این مشکل از شما عذرخواهی می کنیم.