ارسال تیکت جدید

این بخش برای گفتگو با پشتیبانی پذیرش 24 طراحی شده است. مشکل خود را مطرح کنید و بر روی دکمه ارسال کلیک کنید. همزمان با پاسخ پشتیبان، با دریافت یک پیامک از پاسخ آگاه خواهید شد.

در صورتی که پیش از این تیکتی ارسال کرده اید، برای ادامه گفتگو با پشتیبان، از بخش «همه تیکت ها»، تیکت قبلی را انتخاب و گفتگو را ادامه دهید.